درباره ما

مخترع مکمل دارویی آلیسین: حسین نیک طالع ،دکترای افتخاری شیمی آلی

,Alisin Pharmaceutical Supplement Inventor: Hossein Nik Tale

Honorary Doctor of Organic Chemistry. Mashhad Iran

 

مسئول تیم پژوهشی نیکووید(NICOVID): سعیده ابراهیم پور، PHD فارماکولوژی

Saeedeh Ebrahimpour .PHD Pharmacology. Shiraz University

Responsible for the  NICOVID Research team.Mashhad Iran